دلنوشته

نوشتن هنر تخلیه خود است...

دلنوشته

نوشتن هنر تخلیه خود است...

من کسی نیستم این نوشته ها هستند که شخصیت مرا شکل می دهند ......